Dobrowolne OC dla lekarzy

Dla kogo dedykowane jest dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarzy?

Dobrowolne OC dla lekarzy (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) jest dla osób, które są:

  • lekarzami, którzy wykonują leczniczą działalność w ramach praktyki lekarskiej jako uzupełniony zakres ubezpieczeniowej ochrony, która udzielana jest na podstawie ubezpieczenia OC lekarza, które jest obowiązkowe. Ta polisa działa jako nadwyżkowa w odniesieniu do OC lekarza w przypadku posiadania takich dwóch polis w PZU, w okresie ubezpieczenia, które się pokrywa. Następuje to w przypadku wystąpienia szkód, które  powodu wyczerpania się gwarancyjnej sumy, nie mogą z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC być zaspokojone,
  • lekarzami, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia bez prowadzenia działalności.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarzy obejmuje w swoim zakresie odpowiedzialność cywilną za szkodę, która została wyrządzona osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnie z prawem zaniechania ich w powiązaniu z wykonywaniem zawodu lekarskiego. Pokrywa ono również szkody, które zostały wyłączone z ubezpieczeń obowiązkowych, czyli z tytułu szkód, które są następujące:

  • w mieniu na przykład uszkodzenie odzieży pacjenta,
  • wynikające z naruszenia praw pacjenta,
  • na osobie wyrządzone w trakcie udzielania pierwszej pomocy,
  • wyrządzone w wyniku poważnego niedbalstwa.

Na podstawie umowy cywilnoprawnej, w sytuacjach wykonywania zawodu jakim jest lekarza, nabycie ubezpieczenia OC dla lekarzy zabezpiecza i chroni przed regresowym roszczeniem ze strony ubezpieczyciela. Na podstawie Kodeksu pracy, lekarz, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma zagrożenie regresem, które wynosi do trzech razy wysokość własnego wynagrodzenia. Z kolei lekarz, który wykonuje pracę na podstawie cywilnoprawnej umowy, czyli bez prowadzenia działalności, na przykład umowa zlecenie, do czynienia może mieć z regresem do całkowitej kwoty wypłaconego odszkodowania razem z zadośćuczynieniem.